Skip to main content

Ceard é an Q-Mharc Gnó le Gaeilge

Ceard é an Q-Mharc Gnó le Gaeilge

Tá an Mharc Deimhniúcháin seo ceaptha chun aitheantas a thabhairt d’eagraíochtaí gnó a dhéanann luacháil ar úsáid na Gaeilge mar uirlis chomhlántach ghnó agus mhargaíochta agus a fhorbraíonn agus a chaipitlíonn an úsáid sin. Leagann an doiciméad seo amach na bunriachtanais agus na critéir mheasúnaithe chun an Mharc Dheimhniúcháin a bhaint amach.

Cuireann an Mharc Deimhniúcháin béim ar shaintréithe dúchasacha Gaelacha agus léiríonn sé go bhfuil feasacht agus tiomantas ann maidir leis an dátheangachas sa ghnó agus maidir leis an gcultúr tríd an teanga, agus go bhfuil eagraíocht ar thús cadhnaíochta sa mhargadh maidir le soláthar nuálaíoch seirbhíse do chustaiméirí. Bronnfar an Marc Dheimhniúchain ar aon eagraíocht gnó a chomhlíonann na critéir mar a shainmhínítear sa chaighdeán Q-Mharc Gnó le Gaeilge.

Bronnadh an Córas Bainistíochta Cáilíochta (CBC)  ISO 9001: 2015  ar an Q-Mharc Gnó le Gaeilge i mí na Nollag

Leis an CBC aitheanta seo is féidir leas a bhaint as an Q-Mharc Gnó le Gaeilge le:

  • Freastal ar riachtanais chaighdeán na rannpháirtithe
  • Ceanglas dlíthiúla agus rialacháin a chomhlíonadh
  • Méadú ar Chomhsheasmhacht feidhmíochta an Q-Mharc é féin
  • Monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar fheidhmíocht an chóras Q-Mharc
  • Sástacht na Rannpháirtithe a fheabhsú
  • Feabhas leanúnach a dhéanamh ar fheidhmíocht Q-Mharc Gnó le Gaeilge

Cé atá ábalta iarratas a dhéanamh ar an Q-Mharc Gnó le Gaeilge?

  1. Baineann an Mharc Dheimhniúcháin seo le gach gnólacht ar fud oileán na hÉireann a chuireann in iúl i scríbhinn nó go leictreonach (mura sonraíonn úinéir an Mhairc Dheimhniúcháin a mhalairt) don fhoras cáiliúcháin gur mian leo go ndéanfaí cigireacht orthu faoin scéim.
  2. Tá an Mharc Dheimhniúcháin infheidhmithe ar gach gnólacht, is cuma an raibh úsáid na Gaeilge comhsnaidhmthe in imeachtaí gnó roimhe seo nó nach raibh.
  3. Díreoidh an próiseas ar réimsí gnó mar a bhfuil tairbhe ghnó/thráchtála i dtreo úsáid na Gaeilge.
  4. Cuirfear béim go príomha ar úsáid dhátheangach, seachas ar úsáid aonteangach na Gaeilge.

Q-Mharc & ISO 9001:2015 Córas Bainistíochta Cáilíochta